Đăng nhập.

Sử dụng tài khoản đã có sẵn.


Đăng nhập từ bên ngoài.


Đăng nhập QR code.


Quét mã QR từ thiết bị đã đăng nhập từ trước.

Bạn phải chắc chắn là đã cấp quyền truy cập máy ảnh cho trình duyệt.